Talousosaaminen vahvemmin osaksi opetusta

16.01.2023

Suomessa kansalaisten ja erityisesti nuorten ylivelkaantuminen on noussut yhteiseksi huolenaiheeksi.

Suomen Pankin Talousosaamishanke koordinoi hankkeita, joilla pyritään parantamaan yksittäisten ihmisten ja kotitalouksien talousosaamista ja oman talouden hallintaa.

Esimerkiksi Diakonissalaitoksen ja pankkien yhteinen Taloustaitohanke opettaa oman talouden hallintaa 16-29-vuotiaille nuorille. Ensisijainen kohderyhmä tässä hankkeessa ovat syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Talousvalmennukset ovat nuorille maksuttomia.

Koska talousosaaminen on luku- ja kirjoitustaitoon verrattavissa oleva kansalaistaito, jota ilman ei elämässä pärjää, pitäisi taloustaitoja opettaa nykyistä enemmän peruskoulussa jo alakoulusta alkaen.

Taloustaidot voidaan ryhmitellä esimerkiksi työhön ja tuloihin, veroihin, budjetointiin, asumiseen, säästämiseen, sijoittamiseen, lainan hakemiseen ja kestävään kuluttamiseen.

PISA-tutkimuksen (2020) mukaan oppilaat kertoivat saaneensa tietoa raha-asioista eniten vanhemmiltaan. Kaikilla vanhemmilla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia tukea riittävästi lastensa talouskasvatusta. Siksi kouluilla ja oppilaitoksilla on tärkeä rooli talouskasvatuksessa.

Saman PISA-tutkimuksen talousosaamisen vertailussa suomalaisten nuorten osaamisen vaihtelu oli 20 osallistujamaan joukossa kaikkein suurinta. Tämä tarkoittaa, että samasta koulusta saattaa löytyä sekä talousosaamiseltaan heikoimmat että myös huipputaitajat.

PISA-tutkimuksen havaintoa voidaan pitää siksikin merkittävänä, että rahahuolet saattavat heikentää nuorten aikuisten hyvinvointia vuoksiksi eteenpäin.

TAT:in (Talous ja nuoret) vuoden 2019 selvityksen mukaan vain 29% opettajista ja 21% nuorista koki, että koulu tarjoaa nuorille riittävät talousosaamisen valmiudet.

Vuonna 2019 toteutetun Pörssisäätiön kyselyn mukaan 80% kansalaisista kannatti taloustiedon opettamista omana oppiaineena, kun taas opetusalan ammattilaisten enemmistö kannatti taloustiedon integroimista nykyisiin oppiaineisiin.

Talousopetusta osana yhteiskuntaoppia on vahvistettu 2000-luvulla yhden viikkotunnin verran. Taloustietoa opetetaan jonkin verran myös osana ympäristöoppia lähinnä kestävän kehityksen taloudellisen ulottuvuuden näkökulmasta. Matematiikassa opetettava looginen päättelykyky sekä matemaattinen ongelmanratkaisukyky edistävät myös talouteen liittyvien ilmiöiden ymmärtämistä. Taloustaitoja voi opettaa myös kotitalouden yhteydessä.

Suomen Akatemia laati vuonna 2020 Talousosaaminen ja digitaidot pitää saada vahvemmin esiin koulujen opetussuunnitelmiin -nimisen selvityksen. Siinä annettiin useita toimenpidesuosituksia, joista oleellisin asia sanotaan jo raportin nimessä eli se, että OPS2016 talousosaamisen opetussuunnitelmaperusteinen kansallinen arviointi tulisi toteuttaa.

Monet tutkimukset osoittavat, että taloustaitojen opettaminen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin muiden ongelmien ja avuntarpeen vähenemisen kautta. Ja ennen kaikkea se tuo apua ihmisten omaan elämänhallintaan.