Kuntalainen, viranhaltija ja poliitikko

15.06.2022

Alun perin oikeusvaltio on kehitetty estämään mielivaltaista hallintoa ja lainkäyttöä. Oikeusvaltiossa valta on jaettu eri instituutioille, jotta vallan väärinkäyttö hallinnon sisällä ei olisi mahdollista. Opposition yksi tehtävä on valvoa hallintoa ja sitä, että se käyttää valtaansa oikein. Myös median pitäisi olla hallinnosta ja vallanpitäjistä riippumatonta.

Vallan väärinkäytöllä tarkoitetaan erityyppisiä valta-aseman väärinkäytöksiä. Toiset henkilöt saattavat valtaan päästyään sortua käyttämään valtaansa myös väärin.

Virkamiehellä tarkoitetaan virkasuhteessa valtioon olevaa henkilöä ja viranhaltijalla virkasuhteessa kuntaan olevaa henkilöä. Virkamiehiä ja viranhaltijoita koskeva oikeudellinen sääntely on pitkälti samanlaista, vaikka joitain erojakin niistä löytyy.

Virkamiesten ja viranhaltijoiden tehtävä on käyttää julkista valtaa ja palvella kansalaisia ja kuntalaisia. Julkinen valta on pohjimmiltaan kansalaisten valtuutuksella, kansalaisten varoilla ja kansalaisten eduksi tapahtuvaa toimintaa ja siksi virkamiehiltä voidaan edellyttää tavallista työntekijää voimakkaampaa sitoutumista tiettyihin arvoihin; puhutaan virkamiesetiikasta.

Virkamiesten ja viranhaltijoiden virkaurat ovat yleensä pidempiä kuin poliittiset kaudet. Minilex määrittelee virkamiehistä ja viranhaltijoista, että heidän tulee toimia puolueettomasti, riippumattomasti sekä tasapuolisesti. Toiset virkasuhteessa olevat saattavat kuitenkin pyrkiä ajamaan omia agendojaan käyttämällä hyväkseen asiantuntijavaltaansa.

Poliitikkojen pitäisi suhtautua tehtäväänsä vakavasti ja perehtyä huolellisesti jokaiseen päätökseen, johon osallistuu. Poliitikon pitäisi pystyä hyvällä omalla tunnolla ja suoraselkäisesti seisomaan jokaisen päätöksensä takana. Aina välillä kuitenkin paljastuu, etteivät poliitikot ymmärtäneetkään, mitä tehty päätös käytännössä tarkoitti. Kenelläkään ei ole kristallipalloa tulevaisuudesta, mutta sen hetken tiedon mukaan pitää tietää, mitä ja mistä on päättämässä. Myös viranhaltijoiden esityksiin pitää voida ja uskaltaa suhtautua tarvittaessa kriittisesti. Erilaisia näkemyksiä pitää voida esittää.

Jokaisella kuntalaisella on oikeus käyttää kunnan palveluita, tehdä kuntalaisaloitteita, valittaa päätöksistä, saada tietoa kunnan hallinnosta sekä osallistua palveluiden kehittämiseen.

Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista ja tehdyistä ratkaisuista. Lisäksi kunnan on tiedotettava kuntalaisille, millä tavalla asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille.

Kunnallista päätöksentekoa pitäisi ohjata oman kunnan ja kuntalaisten etu. Siitä tietenkin saa olla erilaisia näkemyksiä, mikä se kunnan etu on. Kehotan jokaista kuntapäättäjää kuitenkin säännölliseen itsetutkiskeluun, ettei omaa agendaa tai etua asetettaisi yhteisen edun edelle.